33 980

892.660.58    HAVSTA ХАВСТА
204.186.86 — 2 х HAVSTA ХАВСТА Шкаф-витрина
904.185.79 — 2 х HAVSTA ХАВСТА Шкаф
004.186.92 — 2 х HAVSTA ХАВСТА Цоколь
Вес 76.3 kg